Digital Pix & Composites | Delta Zeta at University of Akron

Akron Ohio Installation 2017-6065Akron Ohio Installation 2017-6066Akron Ohio Installation 2017-6067Akron Ohio Installation 2017-6068Akron Ohio Installation 2017--3Akron Ohio Installation 2017-6072Akron Ohio Installation 2017-6074Akron Ohio Installation 2017-6076Akron Ohio Installation 2017-6078Akron Ohio Installation 2017-6080Akron Ohio Installation 2017-6082Akron Ohio Installation 2017-6083Akron Ohio Installation 2017-6084Akron Ohio Installation 2017-6086Akron Ohio Installation 2017-6087Akron Ohio Installation 2017-6090Akron Ohio Installation 2017-6092Akron Ohio Installation 2017-6093Akron Ohio Installation 2017-6095Akron Ohio Installation 2017-6097